Algemene voorwaarden

Definities

 1. Vertrouwd met Anne: gebruiker van deze algemene voorwaarden, Anne van Hogendorp, handelend onder de naam “Vertrouwd met Anne”, gevestigd te Mijdrechtstraat 66, 3522HX Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 09219374.
 2. Opdrachtgever: degene met wie Vertrouwd met Anne een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Vertrouwd met Anne en Opdrachtgever samen.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Vertrouwd met Anne.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Vertrouwd met Anne zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als Opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. De overeenkomst tussen Vertrouwd met Anne en Opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van Vertrouwd met Anne van een door Opdrachtgever ondertekende offerte.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Indien Vertrouwd met Anne op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is Opdrachtgever alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Vertrouwd met Anne zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de Opdrachtgever verbindt Vertrouwd met Anne slechts, nadat de Opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen en honorarium

 1. Alle prijzen die Vertrouwd met Anne hanteert zijn in euro’s, inclusief btw.
 2. Voor het uitvoeren van de opdracht is Opdrachtgever aan Vertrouwd met Anne de Vergoeding verschuldigd zoals overeengekomen in de overeenkomst.
 3. Voor zover voor de uitvoering van de Opdracht een vaste prijs is afgesproken, zal Vertrouwd met Anne de Opdrachtgever schriftelijk informeren over de financiële consequenties van extra werkzaamheden.
 4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht is aangevangen, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Vertrouwd met Anne gerechtigd – in overleg – het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 5. Het honorarium van Vertrouwd met Anne is exclusief onkosten van Vertrouwd met Anne en exclusief declaraties van leveranciers en door Vertrouwd met Anne ingeschakelde derden.
 6. De door Vertrouwd met Anne gemaakte vervoerskosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst binnen Nederland worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht op basis van € 0,30 per gereden kilometer.

Betaling

 1. Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de Opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 30 % van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Vertrouwd met Anne anders is overeengekomen.
 2. De Opdrachtgever dient uiterlijk 4 maanden voor aanvang bruiloft een tweede betaling van 40% van het geoffreerde bedrag te voldoen.
 3. De overige 30% moet uiterlijk 30 dagen voor de bruiloft zijn voldaan.
 4. Eventuele verschuldigde bedragen op basis van nacalculatie worden de week na de bruiloft gefactureerd, met een betalingstermijn van 14 dagen.
 5. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.
 6. Bij een adviesgesprek wordt het overeengekomen bedrag volledig gefactureerd (100%) nadat deze heeft plaatsgevonden met een betalingstermijn van 14 dagen.
 7. De Opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vertrouwd met Anne is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling alsmede de buitengerechtelijke kosten conform de geldende wettelijke bepalingen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Vertrouwd met Anne voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Vertrouwd met Anne heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van Opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
 4. Andere personen dan bedoeld in voorgaand artikel, zoals leveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 5. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Vertrouwd met Anne overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Vertrouwd met Anne om de opdracht correct uit te voeren.
 6. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van de eerste 30% door de Opdrachtgever.
 7. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat Vertrouwd met Anne tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 8. Indien de Opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Vertrouwd met Anne tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is, tijdig beschikbaar aan Vertrouwd met Anne.
 10. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtsgeldigheid van de ter beschikking gestelde informatie, ook als deze van derden afkomstig is.
 11. Opdrachtgever dient op de dag van de bruiloft een maaltijd voor Vertrouwd met Anne (en de eventueel door haar ingeschakelde derden) te verzorgen. Als de trouw- of feestlocatie op meer dan één uur rijden van de woning van Vertrouwd met Anne is gelegen dan zal in overleg met Opdrachtgever, wanneer nodig, een hotelovernachting worden geboekt. De kosten worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
 12. Opdrachtgever geeft toestemming aan Vertrouwd met Anne tot het gebruik van het beeldmateriaal – in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan – ten behoeve van het portfolio van Vertrouwd met Anne
 13. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 14. Indien Opdrachtgever zelf leveranciers contracteert dan dienen alle afspraken met deze leveranciers uiterlijk twee weken voorafgaande aan de bruiloft schriftelijk te zijn vastgelegd. Indien dat niet het geval blijkt te zijn of indien er grote wijzigingen plaatsvinden dan zal Vertrouwd met Anne hiervoor een bedrag van € 150,- inclusief btw per vastlegging c.q. wijziging voor in rekening brengen.

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde duur c.q. de periode die Vertrouwd met Anne nodig heeft voor volbrenging van de opdracht. Tijdens deze contractperiode is tussentijdse opzegging te allen tijde mogelijk, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk¬zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over¬schrijding van deze termijn moet de Opdrachtgever Vertrouwd met Anne schriftelijk in gebreke stellen.

Geheimhouding en intellectueel eigendom

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de Opdrachtgever deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Opdrachtgever;
  • die door de Opdrachtgever openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
 4. Vertrouwd met Anne behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het genoemde in het eerste lid ten behoeve van enige derde te gebruiken of anderszins ter beschikking te stellen.
 6. Bij gebleken schending van de geheimhouding of het genoemde eigendom is Vertrouwd met Anne gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Vertrouwd met Anne voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Vertrouwd met Anne onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die Opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Vertrouwd met Anne en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

Klachten

 1. Beantwoordt een geleverde dienst niet aan hetgeen de Opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Opdrachtgever Vertrouwd met Anne daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 2. De Opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort¬koming, zodat Vertrouwd met Anne in staat is hierop adequaat te reageren.
 3. De Opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 4. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Vertrouwd met Anne gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De Opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Vertrouwd met Anne.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat een ingebrekestelling Vertrouwd met Anne ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid Opdrachtgever
 1. Als Vertrouwd met Anne een overeenkomst aangaat met meerdere opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Vertrouwd met Anne verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid Vertrouwd met Anne
 1. Vertrouwd met Anne is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Vertrouwd met Anne aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Vertrouwd met Anne is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Vertrouwd met Anne aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert – is het maximaal te vergoeden schade het bedrag dat gemoeid is met de uitvoering van de overeenkomst, dan wel op dat onderdeel van de overeenkomst waarop de schade betrekking heeft, met een maximum van €2000,-.
 5. Vertrouwd met Anne is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ingeschakelde leveranciers dan wel andere derde partijen.
 6. Zowel Vertrouwd met Anne als Opdrachtgever zal een adequate aansprakelijkheidsverzekering in stand houden om hun aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst te dekken.
 7. Vertrouwd met Anne is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Vertrouwd met Anne of derden.
Vervaltermijn
 1. Elk recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding van Vertrouwd met Anne vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Recht op ontbinding
 1. De Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Vertrouwd met Anne toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Vertrouwd met Anne niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Vertrouwd met Anne in verzuim is.
 3. Vertrouwd met Anne heeft het recht de overeenkomst op te zeggen c.q. te beëindigen, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever indien de inhoud van de overeenkomst naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden en voorts indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde leveranciers naar het oordeel van Vertrouwd met Anne onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.
 4. Beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, ontslaat Opdrachtgever niet van haar verplichting om de vergoeding te betalen voor werkzaamheden die zijn verricht of worden verricht tot aan de effectieve datum van de beëindiging.
Overmacht
 1. Vertrouwd met Anne is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting op grond van de overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. Als overmacht situaties zijn aan te merken elke tekortkoming die Vertrouwd met Anne niet kan worden toegerekend; indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt en geven Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige (schade)vergoeding.
 3. Als overmacht situatie wordt in ieder geval aangemerkt stremmingen in het vervoer, brand, ongevallen, stakingen, niet-levering van noodzakelijke materialen door derden, en ziekte of ongeval van Anne van Hogendorp dan wel door haar ingeschakelde werknemers en/of derden.
 4. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Vertrouwd met Anne op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de Opdrachtgever niet aan Vertrouwd met Anne bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Vertrouwd met Anne is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.
 6. Wanneer een overmacht situatie zoals omschreven in punt 3. zich voordoet aan kant van opdrachtgever, kan ook opdrachtgever afzien van de overeenkomst. Echter ontslaat dit opdrachtgever niet van haar verplichting om de vergoeding te betalen voor werkzaamheden die zijn verricht of worden verricht tot aan de effectieve datum van de beëindiging.
Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk blijkt om de inhoud van de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Vertrouwd met Anne de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 3. Vertrouwd met Anne behoudt zich het recht voor om – indien er meer dan drie maanden zijn verstreken sinds het sluiten van de overeenkomst – de bedongen prijs te verhogen als gevolg van wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten. Vertrouwd met Anne is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
 4. Bovendien mag Vertrouwd met Anne het overeengekomen bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Vertrouwd met Anne, dat in redelijkheid niet van Vertrouwd met Anne mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Vertrouwd met Anne zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Vertrouwd met Anne zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
Wijziging algemene voorwaarden
 1. Vertrouwd met Anne is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Bij lopende opdrachten zullen grote wijzigingen alleen doorgevoerd worden met wederzijds overeenkomen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Vertrouwd met Anne zoveel mogelijk vooraf met Opdrachtgever bespreken.
Overgang van rechten
 1. Rechten van de Opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Vertrouwd met Anne.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Vertrouwd met Anne bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Vertrouwd met Anne is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 11 december 2019.